Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

LİSANS DEVRESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ (2017-2018 Öğretim Yılı)

LİSANS SINAV TAKVİMİ

Başvuru/Ön Kayıt Tarihi

29 Mayıs-2  Haziran  2017

09.00 – 17.00 saatleri arasında

Sınav Tarihi  ve Saati

12-13-14 Haziran 2017

12 Haziran 2017 ( Türk Müziği Bölümü)

13  Haziran 2017  (Müzik Bölümü)

14 Haziran 2017 (Müzikoloji  Bölümü)

09.30 – 18.00 *

Kayıt Tarihi

Kocaeli Üniversitesi Akademik Takvimine göre belirlenecektir.
Sonuçların Açıklanması 16 Haziran 2017

*Sınavların bitiş saati farklılık gösterebilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1-Başvuru için 22 yaşı geçmemek gerekmektedir.

2- Adayın 2017 YGS’de herhangi bir puan türünden en az 200 puan aldığını gösterir sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Aslı ön kayıt esnasında ibraz edilecektir.)

2- İki adet son 6 ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 boyutlarında biometrik fotoğraf

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Aday sınavı kazandığı takdirde, Kesin Kayıt sırasında bu evraklara ek olarak adaylardan, !!!

-Bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alacakları Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.

Kayıtlar Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yapılacaktır. Başvurular posta ile yapılmaz. Başvuruyu adayın kendisi ya da bir yakını yapabilir.

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

GENEL MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Giriş Sınavları:

Eleme ve Seçme Sınavı adı altında iki aşamada yapılır. Adayların müzik geçmişlerini gösterir portfölye getirmeleri gerekmektedir.

1)Eleme Sınavı; Bu sınavda aday, Tek ses, iki ses duyuşuna, üç ve dört sesli akorlar ile ezgi ve ritim duyuşuna, solfej deşifresine ilişkin soruları yanıtlar.(100 üzerinden 50 puan)

2) Seçme Sınavı,  Adaya, müziğe ve özelde müzikolojiye ilgisini, amaçlarını, müzik tarihi bilgisini ve kültürünü değerlendirmek üzere sorular yöneltilir. Bu sınavda adayın armoni, form bilgisi ve çalgı bilgisi birikimi de sınanır.

TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI

GİRİŞ SINAVLARI: Üç aşamada yapılır.

1. AŞAMA:Tek ses, iki ses ve üç ses duyuşu, ezgi ve ritm duyuşu ölçülür.

2. AŞAMA:Üç ve dört ses duyuşu, ezgi ve ritm duyuşu ölçülür.Çalgı veya Ses ile hazırladığı eseri icra etmesi istenir. NOT:Seçilecek eserler TRT Repertuarına dahil olmalıdır.

3. AŞAMA: Adayların Genel Müzik ve Türk Müziği Kültürüne dair bilgilerinin ölçüleceği bir kompozisyon yazmaları istenir.

THM Anasanat dalında bağlama ve kabak kemane çalgıları eğitimi verilmektedir. Kabak kemane kontenjanı azami 6 kişidir.

MÜZİK BÖLÜMÜ

Özel Yetenek Giriş Sınavı

MADDE 4 – Özel Yetenek Giriş Sınavı; Duyuş Sınavı, Genel Teori Sınavı ve  Kesin Kabul (Performans) Sınavı olmak üzere üç aşamadan oluşur.

Duyuş Sınavı

MADDE 5 – Duyuş Sınavı Jürisi; Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalından en az iki ve diğer Ana Sanat Dalları içerisinden belirlenen bir öğretim elemanı olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur.

Duyuş Sınavı aşağıdaki bölümlerden oluşur:

a) 5 adet tek ses (nota isimleriyle)

b) 5 adet çift ses (nota isimleriyle)

c) 5 adet 3 sesli akor (nota isimleriyle)

d) 5 adet aralık (türleriyle. -Örn: M2,m7,A4 vb.-)

e) 2 adet melodi (nota isimleriyle)

f) 2 adet ritim ( Alkış ile tekrar edilmek üzere)

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve diğer Devlet Konservatuvarların Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Mezunları Duyuş Sınavı aşamasından muaftır.

Genel Teori Sınavı

MADDE 6 – Genel Teori Sınavı yazılı olarak yapılır. Sınavda adayların, Konservatuvarların Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’ nde okutulan Temel Müzik Teorisi, Solfej, Armoni, Genel Müzik Bilgisi ve Müzik Tarihi gibi meslek ve yardımcı meslek dersleri ile ilgili teorik bilgileri sınanır.

Genel Teori Sınavı Jürisi; Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalından en az iki ve diğer Ana Sanat Dalları içerisinden belirlenen bir öğretim elemanı olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur.

Bu sınavda alanlara ilişkin puan ağırlıkları aşağıdaki gibidir:

ALAN AÇIKLAMA TOPLAM PUAN
Temel Müzik Teorisi Ölçüler, gamlar, modlar, anahtarlar, çeşitli müzik terimleri, süsleme notaları 25
Müzik Tarihi Müzik Tarihi Dönemlerinin bestecileri, eserleri, türleri 20
Solfej Tek ses ve çok sesli duyuş sınavı, teorik bilgiler, dikte, deşifre 30
Armoni 8-12 ölçülük şifreli bas çözümü (5’li akorlar ve V7 ile) 25
TOPLAM 100

Sınav soruları sınav yürütme komisyonu denetiminde, sınavın  yapılacağı gün hazırlanır.

Genel Teori Sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan alan adaylar, Kesin Kabul Sınavına girmeye hak kazanırlar.

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve diğer Devlet Konservatuvarların Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Mezunları Genel Teori Sınavı aşamasından muaftır.

Kesin Kabul (Performans) Sınavı

MADDE 7 – Kesin Kabul Sınavı Jürisi Yönetim Kurulu tarafından, Ana Sanat Dalı Başkanı ile Ana Sanat Dalı öğretim üyeleri ve ders veren öğretim elemanlarından olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur.

Kesin Kabul Sınavı, her program için ayrı olarak belirlenen içerik ve puan yüzdelerine göre yapılır. Aşağıda içeriği ve puan ağırlıkları belirtilen kategorilerde adayların performansları sınanır:

a)Piyano Programı için;

ALAN AÇIKLAMA TOPLAM PUAN
Performans Chopin – 2 Etüd 20
Performans J.S.Bach – 1 Prelüd  – Füg 20
Performans Klasik Dönemden 1 Eser 20
Performans Romantik Dönemden 1 Eser 20
Performans 20. yy’ dan 1 Eser 20
TOPLAM 100

a)      Gitar Programı için;

ALAN AÇIKLAMA TOPLAM PUAN
Performans 1 Etüd 20
Performans Rönesans Döneminden 1 Eser 20
Performans Bach Lut Süitlerinden 1 Bölüm 20
Performans 20. yy’ dan 1 Eser 20
Performans Gamlar 20
TOPLAM 100

b)      Yaylı Çalgılar Programları için;

(Keman Programı)

ALAN AÇIKLAMA TOPLAM PUAN
Performans 2 Etüd (biri çift sesli) 20
Performans J.S.Bach solo sonat ya da partitalardan iki bölüm 20
Performans 1 piyanolu sonatın tamamı 30
Performans 1 konçertonun 1. bölümü 30
TOPLAM 100

(Viyola Programı)

ALAN AÇIKLAMA TOPLAM PUAN
Performans 2 Etüd (biri çift sesli) 20
Performans J.S.Bach 1 bölüm solo süit 20
Performans 1 piyanolu sonatın tamamı 30
Performans 1 konçertonun 1. bölümü 30
TOPLAM 100

(Viyolonsel Programı)

ALAN AÇIKLAMA TOPLAM PUAN
Performans 2 Etüd (biri çift sesli) 20
Performans J.S.Bach Suit iki bölüm 20
Performans 1 piyanolu sonatın tamamı 30
Performans 1 konçertonun 1. bölümü 30
TOPLAM 100

(Kontrbas Programı)

ALAN AÇIKLAMA TOPLAM PUAN
Performans 2 Etüd 20
Performans 1 piyanolu sonatın tamamı 30
Performans 1 konçertonun 1. bölümü 30
Performans 1 piyanolu parça 20
TOPLAM 100

c)      Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programları için;

ALAN AÇIKLAMA TOPLAM PUAN
Performans Tüm gamlar 10
Performans 2 Etüd 20
Performans 1 serbest solo eser (veya etüd) 20
Performans 1 sonat veya sonatin (veya eşit ağırlıkta piyano eşlikli eser) 25
Performans 1 konçertonun 1. bölümü 25
TOPLAM 100

d)      Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Programı için;

ALAN AÇIKLAMA TOPLAM PUAN
Dikte En fazla 3 bemol-3 diyezli tonlarda olmak üzere, tek ve iki sesli, geniş rejistrli dikte yazımı 20
Armoni Kök 5li ve 7li akorlarla bas ve şan çözümü (2 anahtar kullanarak) 20
Piyanoda Armonizasyon Veri olan ezginin piyanoda armonize edilmesi 15
Kompozisyon Çalışmaları Adayın çalışmalarını içeren dosyanın sunumu 20
Verilen bir motifin 2 ya da 3 bölmeli şarkı formunda bestelenmesi 25
TOPLAM 100

Piyano, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programları için, sınavda seslendirilecek eserler Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi  12. Sınıf bitirme programı müfredatına eşdeğer olmalıdır. Tüm program ezber olarak seslendirilmeli, sonat, süit ve benzeri eserlerin bütün bölümleri hazırlanmalıdır. Sınav jürisi hazırlanan program dışında adaylardan bir deşifre parçasının çalınmasını talep edebilir. Deşifre parçası jüri tarafından sınav esnasında belirlenerek adaya sunulur. Deşifre parçası performans kategorisi içerisinde değerlendirilir.

Sınav programında yer alan piyano eşlikli parçalar, eşlikli olarak seslendirilmek zorundadır.

Kesin Kabul Sınavına katılacak olan Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 12. Sınıf öğrencileri, piyano eşlikli eserlerin piyano partilerini sınavdan en az on beş gün önce Eşlik (Korrepetisyon) öğretim elemanlarına teslim ederler.Kesin Kabul Sınavına dışarıdan katılacak olan adaylar ise, piyano eşlikçilerini kendileri temin ederler.

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği programları dışında her bir aday için sınav süresi ortalama otuz dakikadır ancak bu süre, duruma göre daha kısa ya da uzun tutulabilir.

Kesin Kabul Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar, ilan edilen kontenjan dahilinde en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanır ve başvurdukları programa kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 8 – Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 43 32 / +90 (262) 303 43 34