Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

TAM ZAMANLI DEVRE ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ (2017-2018 ÖĞRETİM YILI)

Devlet Konservatuvarımız 2017-2018 Öğretim yılı Tam Zamanlı Devre (Ortaokul ve Lise) Özel Yetenek Sınav Takvimi ve başvuru koşulları aşağıdadır.

Başvuru Tarihi 29 Mayıs – 09 Haziran 2017

(09.00-17.00 saatleri arasında)

Sınav Tarihi ve Saati 12 Haziran 2017

Saat: 09.30

Sınav Sonuçlarının Açıklanması 16 Haziran 2017
Kayıt tarihi KOÜ/MEB Akademik takvimine göre kayıt alınacaktır.

KONTENJAN;

5. Sınıf :   10

9. Sınıf :   5

* 5.sınıf çalgı atamaları sınav sonrasında belirlenecek olup, sınıf açılabilmesi için sınıf mevcudunun en az  5 (beş) kişi olması gerekmektedir.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK BÖLÜMÜ

MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM OKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü, Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’ nde öğrenim görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavları’nın uygulama  ve değerlendirme ilkeleri bu yönergenin hükümlerine göre yürütülür.

Tanımlar

MADDE 2 – Bu yönergede geçen;

a) Akademik Takvim:  Bir eğitim-öğretim  yılındaki  kayıt, kayıt yenileme,  birinci ve ikinci yarıyıl başlangıç ve bitiş tarihleri, resmi ve yarıyıl tatilleri ile genel sınav tarihlerini  belirten ve üniversite senatolarınca kabul edilen takvimi,

b) Yarıyıl: Derslerin  başladığı tarihten  yarıyıl tatiline,  yarıyıl  tatili  bitiminden  ders kesimine kadar geçen süreyi,

c)Ders yılı: Derslerin  başladığı  tarihten  kesildiği  tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi,

d) Alan  Dersleri:  Ders çizelgelerinin  zorunlu  veya ortak  dersler  kısmında  yer alan müzik ve sahne sanatları bölümlerinin  ilgili ana sanat dallarının  temel derslerini,

e) Üniversite: Kocaeli Üniversitesi’ni,

f) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nu,

g)Üniversite  Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi  Yönetim Kurulu’nu,

h)Rektörlük: Kocaeli Üniversitesi  Rektörlüğü’nü,

i) Rektör: Kocaeli Üniversitesi  Rektörü’nü,

j)  Konservatuvar:  Bünyesinde Tam   Zamanlı Müzik ve  Bale İlköğretim Okulu,  Tam  Zamanlı  Müzik  ve Sahne  Sanatları  Lisesi  ile  Müzik, Müzikoloji Türk  Müziği  lisans  programları  bulunan  Devlet Konservatuvarı’nı,

k)  Konservatuvar     Kurulu:    2547    Sayılı    Yükseköğretim    Kanunu’nun   20′inci maddesine  göre oluşturulan  Konservatuvar  Kurulu’nu,

l)  Konservatuvar  Yönetim Kurulu: 2547 Sayılı Yükseköğretim  Kanunu’nun 20′inci maddesine  göre oluşturulan  Yönetim Kurulu’nu,

m) Konservatuvar Müdürü:  Devlet Konservatuvarı Müdürü’nü,

n) Tam Zamanlı Kurum Müdürü: Tam Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Tam Zamanlı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü’nü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Başvuru ve Sınav

Öğrenci Kabul Şartları

Madde 3- Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları  Lisesi ‘ne  alınacak öğrencilerde  aranacak genel ve özel şartlar Konservatuvar Kurulu ‘nun görüşü alınarak, Konservatuvar  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Senato kararı ile kesinleşir.

Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi

Madde  4- Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları  Lisesi ‘ne,  sanat  dalları   düzeyinde alınacak öğrenci sayısı, Konservatuvar Kurulu’nun önerisi ve Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine senato tarafından belirlenir.

Başvuru Koşulları

Madde 5- İlköğretim 5. Sınıftan itibaren öğrenimine Devlet Konservatuvarı Tam Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu bünyesinde devam etmek üzere başvuran adaylarda 4. sınıfı başarıyla tamamlamış olma şartı aranır.

Başvurular adayın velisi tarafından; ilan edilen süre içerisinde, ön kayıt için gerekli formlar doldurulup, aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz tamamlanarak, Konservatuvar Müdürlüğü’ne  teslim etmek koşulu ile yapılır. (Başvuruda adayın bulunması zorunludur.)Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler başvuruda bulunmamış sayılır.Başvurusu kabul edilen adaylara “SINAV GİRİŞ BELGESi” verilir.

Sınavın başlangıç saatinden itibaren başvuru sırasına göre oluşturulan aday listesi, sınav takvimi ile birlikte duyuru panosu ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı websitesinden duyurulur. Sınav saatinde sınav giriş sırası geldiği halde sınav mekanında bulunmayan veya ön kayıt sırasında verilen sınav giriş belgesi yanında bulunmayan aday, sınava giriş hakkını kaybetmektedir. Sınava zamanında gelmeyen aday, sınav sıralamasına göre kendisinden sonra gelen aday sınava alındığı andan itibaren sınava giriş talebinde bulunamaz. Aday kayıt formunda ve/veya istenen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde   tahrifat  yapanların,  özel  yetenek  giriş  sınavlarında   başarılı  olsalar  dahi kayıtları  yapılmaz.  Gerçek  dışı  bilgi  ve  belgelere  göre  aday  kaydı  veya  kesin  kaydı yapılmış olduğu belirlenenlerin  kayıtları silinir.

Ön Kayıt  İçin Gerekli Belgeler

1)  Başvuru formu (Kayıt esnasında verilecektir)

2)  Adayın 4. sınıf / 8. Sınıf karnesinin fotokopisi, (karne alınmadıysa öğrenci belgesi geçerlidir)

4)  T.C. Kimlik belgesinin  bir adet fotokopisi,

5)  İki adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. boyutunda vesikalık fotoğraf.

Aday sınavı kazandığı takdirde, Kesin Kayıt sırasında bu evraklara ek olarak adaylardan, !!!

-Bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alacakları Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.

Özel Yetenek Giriş Sınavı

Madde 6-

1. Aşama;  Genel Kültür Eleme Sınavı:

Genel Kültür Eleme Sınavı , Tam Zamanlı Kurum Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan Türkçe Dilbilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi alanlarından sorular ile Kompozisyon olmak  üzere bir yazılı sınavı ve mülakatı içerir. Bu sınavın değerlendirilmesi Tam Zamanlı Kurum Müdürlüğü tarafından yapılır.

2. Aşama ;  Duyuş ve Müziksel Algı Sınavı:

1. Aşama Genel Kültür Sınavı ndan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar 2. Aşama Duyuş ve Müziksel Algı Sınavı na girmeye hak kazanırlar. Duyuş ve Müziksel Algı Sınav Jürisi; Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalından en az 2 ve diğer Ana Sanat Dalları içerisinden belirlenen 1 öğretim elemanı olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur.

Duyuş ve Müziksel Algı Sınavı aşağıdaki bölümlerden oluşur:

a) 5 adet tek ses ( ”na” hecesiyle )

b) 5 adet çift ses ( kalından inceye doğru ”na” hecesiyle )

c) 5 adet 3 sesli akor ( kalından inceye doğru ”na” hecesiyle )

d) 2 adet 4 sesli akor ( kalından inceye doğru ”na” hecesiyle )

e) 2 adet melodi ( ”na” hecesiyle )

f) 2 adet ritim ( alkış ile )

Sınav esnasında adaydan, yukarıdaki sırayla verilen ses, melodi ve ritimleri tekrarlaması istenir.

3.  Aşama;  Çalgıya Uyum Sınavı:

2. Aşama Duyuş Sınavı ndan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar  3. Aşama Çalgıya Uyum Sınavına katılmaya hak kazanır. Sınav jürisinin, adayların çalgılara fiziki yatkınlığı ile ilgili profesyonel görüşleri ve kontenjanlar doğrultusunda, adaylar sanat dallarına ayrılır.  Çalgıya Uyum Sınavı Jürisi; Müzik Bölümü Ana Sanat Dallarının öğretim elemanları  içerisinden belirlenen en az 3 kişi olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur.

Tüm Sınav soruları Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen Sınav Yürütme Kurulu denetiminde hazırlanır. Tüm aşamaları başarıyla geçen adaylar en yüksek puan alan adaydan geriye doğru sıralanarak kontenjan dahilinde okula kabul edilirler. 70 puan barajını geçmiş fakat kontenjan dışında kalmış olan adaylar yedek listeye alınırlar.

Ara Sınıflara Öğrenci Kabulü

Madde 7- Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 9. Sınıfa veya diğer ara sınıflara Seviye Tespit Sınavı ile öğrenci alınır. Seviye Tespit Sınavında adaylar, bir alt sınıfın müfredatından sorumludur.  Güzel Sanatlar Liseleri ve Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve Sahne Sanatları Liselerinden geçiş yapacak olanlar da bu seviye sınavına girmekle yükümlüdür.

Seviye Tespit Sınavı Solfej-Dikte-Teori, Yardımcı Piyano ve Dal Çalgısı Sınavı’ndan oluşur. Seviye Tespit Sınavında her alandan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar bir üst sınıfa devam etmeye hak kazanırlar. Sınav soruları Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen  Sınav Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır. Seviye Tespit Sınavı takvimi her yıl özel yetenek sınavları ile birlikte duyuru panosunda ve websitesinde duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 8 – Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 43 32 / +90 (262) 303 43 34